CLEAN PLANET OÜ JUHTPÕHIMÕTTED

Meie käitumisviis on:

 • eetiline, kooskõlas kehtivate õigusaktidega, rahvusvaheliste normide ja tavadega 
 • säästvat arengut ja ühiskonna heaolu toetav;
 • kliendi arvamuste ja ootustega arvestav;
 • oma töötajate tervise ja õiguste eest vastutav - CLEAN PLANET OÜ kannab igapäevasel oma tegevuses sotsiaalset vastutust, see tähendab vastutust oma tegevuste mõju eest keskkonnale ja ühiskonnale.

Tööeetika, standardid ja põhimõtted

 • Clean Planet OÜ põhimõte on toetada kõigi sunniviisilise ja kohustusliku töö vormide kaotamist, ei kasuta lapstööjõudu kasutamisest ja järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid kõigis tööalastes tegevustes 
 • Clean Planet OÜ hoidub tööstandardeid eiravaid ja seadusevastasest äritegevusest. 
 • Clean Planet OÜ järgib töötingimuste loomisel seadusi ja töötajate heaolu. Oluline on, et iga töötaja jõuaks igal õhtul tervelt koju, ületunnid ja töötamine puhkepäevadel ja riiklikel pühadel on taunitud.

Keskkond

 • Clean Planet OÜ suhtumine keskkonnaprobleemidesse on ennetav, vastutab oma keskkonnaalase tegevuse eest ja teavitab sellest ka oma koostööpartnereid ning kliente 
 • Clean Planet OÜ pöörab suurt tähelepanu keskkonnaprobleemide lahendamise edendamiseks ning soosib keskkonnasõbralike tehnoloogiate väljatöötamist ja levitamist 
 • Clean Planet OÜ eelistab kasutada oma tegevuses eelkõige keskkonnasõbralikke materjale ja teavitab sellest ka koostööpartnereid ja kliente

Kliendi rahulolu

 • Clean Planet OÜ peab oma tegevuses kliendi rahulolu oluliseks
 • Clean Planet OÜ analüüsib kliendi tagasisidet ja analüüsib seda ja võtab oma tegevustes seda parendamise eesmärgil arvesse
 • Clean Planet OÜ tagab kliendile parima teenuse pakkumise oma personali koolitusvajaduste analüüsimisega  ja toetades erialaseid õpinguid. 

Inimõigused, töötervishoid ja tööohutus

 • Clean Planet OÜ järgib oma tegevuses rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste kaitse põhimõtteid
 • Clean Planet OÜ ei võta osa tegevustest, millistega rikutakse inimõigusi; Clean Planet OÜ peab oluliseks võrdsust ja mitmekesisust.
 • Clean Planet OÜ väldib oma tegevuses tööõnnetusi ja põdurust. Ettevõte järgib töötervishoiu- ja tööohutusega seotud seadusandlust.
 • Taunitud on igasugune joobeseisund tööajal. Tervislikud eluviisid on soositud.